• ПГАСГ "Архитект Камен Петков"

През месец юли 2016 година в изпълнение на проект № 2015-1-BG01- KA102-013715 „Паспорт за работа – иновативна практика по геодезия, като гаранция за успех” по Програма Еразъм +, първата група от 16 ученика и придружаващи ги учители посетиха гр. Убеда, Испания. Там се проведе предвидената по график практика по геодезия в базата на фирма Еуромайнд. Практическото обучение беше с продължителност десет работни дни в периода 17.07.2016 – 30.07.2016. Учениците се справиха отлично с поставената задача - „Изготвяне на геодезическо заснемане на Северния парк на града”, като работиха в екипи от по четирима и в края на обучението всяка от групите предаде индивидуална папка, съдържаща измерванията, изчисленията и графиката. По време на мобилността участниците преминаха иначален курс по испански език с общ хорариум от 20 часа.

Извън програмата на обучението, за учениците и учителите беше организирана богата културна програма, свързана с посещения на: Музей на маслината-гр. Убеда; разходка в историческия център на гр. Убеда, екскурзии до градовете Гранада, Малага и Аликанте. Това даде възможност на българските участници да усетят красотата на Андалусия и да упражнят испанския си в реална езикова среда.

Всички участници получиха Сертификат за проведената практика по геодезия, придружен от оценка на придобитите знания, умения и компетенции; Сертификат за завършен курс по испански език и Сертификат за европас мобилност.

За участниците от ПГСАГ „Арх. Камен Петков“ - Пловдив това беше едно незабравимо преживяване.

ПГАСГ "Архитект Камен Петков" е училище с традиции. Основано преди 53 години, то се намира в централната източна част на Пловдив. Това е професионална гимназия с 1006 ученици на възраст 13-19 и 87 учители. Училището предлага обучение по следните специалности: Строителство и архитектура, Геодезия, Водно строителство, Транспортно строителство, Парково строителство и Брокер на недвижими имоти. По време на курса си на обучение учениците имат много часове по теория и практическо обучение по техните специалности. Нашето училище е участвало в различни европейски проекти през годините. Участието в проектите ни показа, че Европейският съюз предлага големи възможности на учениците и на учителите. Ние бихме искали да заявим интереса си към настоящия европейски проект 2015-1-BG01-KA102-013715 „Паспорт за работа - иновативна практика по геодезия като гаранция за успех“ и и да го предадем на нашите ученици, като го направим вълнуващ и необходим. Осъществяването му ще повиши степента на познанията ни , професионалния и културния ни опит. Този проект е свързан с целите на Е2020, особено с европейските приоритети в образованието и обучението: ЕСЕТ 2020. Те включват: признаване и валидиране на уменията и квалификациите, като се използват специфични инструменти, например сертификат Europass, Europass CV, ECVET и целта на тези инструменти е да се осигури прозрачност, така че уменията и квалификациите да бъдат по-лесно признати в рамките на и извън националните граници, както и на пазара на труда; разпространение и използване на резултатите от проекта, което ще даде на нашата организация възможност да общува и да споделя резултатите, постигнати след проекта, като по този начин се разширява влиянието на такива проекти и се оправдава европейската добавената стойност на програмата Еразъм +; международно измерение - сътрудничеството с партньорските страни; многоезичието, което е основополагаща цел и има важна роля за насърчаване на изучаването на езици и езиковото многообразие. ЕС си е поставил за цел всеки гражданин да има възможността да усвои най-малко два чужди езика - английски и испански език в нашия проект.

Цели


Основните цели на проекта за училището са: да направим професионалното обучение привлекателно; насърчаване на практическите дейности и предоставяне на висококачествена информация, която дава възможност на учениците и техните родители да се запознаят с възможностите за професионално обучение и работа; организация на учебния процес и учебни дейности, които насърчават развитието на уменията за професионално ориентиране; достъп на учащите до подходящо, актуално техническо оборудване и учебни материали; подобряване на качеството и приложимостта на професионалното обучение; насърчаване на международната мобилност на учениците и преподавателите; предоставяне на чуждоезиково обучение, адаптирано към специфичните нужди на ПОО, със специален акцент върху чуждия език за трансгранично сътрудничество; насърчаване на европейски инструменти като Europass и ECVET; насърчаване на иновациите и творчеството, както и използването на ИКТ в областта на ПОО; насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие. В проекта ще има две групи от по 16 ученици и двама придружаващи учители с всяка група. Един от учителите ще бъде инженер - геодезист, а другият- учител по английски език. Те ще подобрят своите компетентности в областта на преподаването пo геодезия и по английски като чужд език в професията. Учениците ще бъдат 11-ти и 12-ти клас, защото по време на последните две години от обучението си, те придобиват знания и умения, необходими за участие в този проект. Те също имат интензивно изучаване на английски език в учебната програма, но до 12-ти клас придобиват знания само по общ английски и само през последната си година в училище учат английски език за специфични цели по отношение на специфичните термини, използвани за практикуване на бъдещата им професия. Основната дейност в проекта е A1 VET learners traineeships - професионални стажове във фирми в Испания- от 17.07. до 30.07.2016 и от 19.02 до 04.03.2017г- включени са подготовка, мобилност и разпространение.ПАРТНЬОРИ


Партньори по проекта са EUROMIND PROJECTS.Това е енергично развиваща се андалуска фирма - доставчик на услуги в областта на консултациите, обучението и стажантските програми със седалище в Убеда и Севиля в южната част на Испания. euroMind предлага стажове в повече от 500 фирми от различни сектори, като се започва от производствения сектор и завършва в сектора на услугите. euroMind организира практически обучения в партньорство с местните испански професионални училища, по време на които учениците имат възможност да посетят и да се запознаят с местните водещи фирми. През последните 3 години euroMind е участвала като приемен партньор - домакин в повече от 60 мобилни проекта с участието на общо 1800 лица: ученици от технически и професионални училища, студенти, абсолвенти, безработни и преподаватели и HR персонал. В тези проекти са участвали партньори от Полша, Великобритания, Чехия, Словакия, Германия, Португалия, Турция, Хърватска, Италия, Гърция, България, Литва, Латвия и др. Пълният списък на проектите, включително номера и заглавия, е предоставен на уебсайта на euroMind , www.euromind.es в галерията.

Сред компаниите, които работят в партньорство с euroMind в областта на геодезията, има една компания, наречена Iniciativas El Condado, която е другият партньор в този проект. Това е малка геодезическа фирма с основен предмет на дейност - геодезически измервания, поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост, кадастър и регулация на населени места и извън селищни територии.

Като геодезическа компания, тя е специализирана в проектирането и изграждането на линейни обекти, теренно ситуационни снимки, план за регулация, вертикално планиране, картограма на земните маси, трасировъчен план, даване на строителна линия и ниво, парцеларен план, изследване деформации на сгради и съоръжения, хидрографни снимки, поддръжка на земеделски земи, оцифряване на кадастрални и регулационни планове, изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на населени места и изработване на работна геодезическа основа и геодезически мрежи с местно предназначение .

euroMind предлага стажове в повече от 500 фирми от различни сектори, като се започва от производствения сектор и завършва в сектора на услугите. euroMind организира практически обучения в партньорство с местните испански професионални училища, по време на които учениците имат възможност да посетят и да се запознаят с местните водещи фирми.ВЪЗДЕЙСТВИЕ


Очакваното въздействие върху участниците е резултат от осъществяването на основните цели, които сме си поставили преди началото на проекта, а именно основната образователна цел - за намаляване на преждевременното напускане на училище и даване на по-добри шансове за бъдеща заетост на учениците чрез увеличаване на процента на продължилите обучението си в сферата на висшето образование. Те ще са научили за геодезическите инструменти и програми и ще са видели различен подход за работа , ще бъдат мотивирани да учат и да развиват своите компетенции. Въздействието върху учителите е, че те ще са се подобрили своите езикови умения на английски и испански, ще се наблюдава актуализиране и подобряване на резултатите от работата на геодезистите чрез прилагане на различни техники и методи на преподаване, дигиталната и социалната им компетентност. На местно, регионално, национално и европейско ниво на пазара на труда ще са появят млади , висококвалифицирани хора в услуга на бизнеса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

НА КАНДИДАТИ ЗА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ В ГР.УБЕДА,  ИСПАНИЯ

ПО ПРОЕКТ „ ПАСПОРТ ЗА РАБОТА – ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ „ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

 

Кандидатите за практика ще бъдат оценени по следните показатели:

 

 

Геодезия   - оценка от предходната година  

6 точки

Практика по  геодезия  - оценка от предходната година  

6 точки

Английски език  - оценка от предходната година  

6 точки

Среден успех за предходната година

6 точки

Мотивационно писмо на английски език

6 точки

Интервю с кандидата

6 точки

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

36 ТОЧКИ

 

Специална комисия, включваща 2  учители по геодезия, 2 учители по английски език и Директора на ПГАСГ „Арх.К.Петков” ,ще избере участниците. Процедурата ще бъде прозрачна и ще работи на принципа на  уважение към пол, етническа и социална принадлежност и ще съблюдава равнопоставеността на участниците. Резултатите  ще бъдат обявени по училищното радио и ще се публикуват в интернет страницата на училището, интернет страницата на проекта,  Facebook и Информационно табло. Брой участници за практиката -16. Брой резерви – 5. До процедурата се допускат участници от 11 г и 12 г клас.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ : 15.10.2015 -

Документите се подават при г-жа Миглена Цанкова и г-жа Евелина Василева

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ОТ 15.10.2015 ДО 15.11.2015

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ : 15.11.2015